Kế hoạch sử dụng quản lý cơ sở vật chất.docx 

Quy dinh quan ly DDDH.doc 

Quy trình quản lý thiết bị THCS PHÚ THUONG.docx